นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากเวที การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)

      จากการที่ นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในงาน  ICT-ISPC 2013  ที่จัดโดยความร่วมมือของ   Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University, Thailand  Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan  และ   Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia    ซึ่งมีบทความที่ส่งเพื่อตีพิมพ์จำนวน 3 บทความ และได้รับการตอบรับทั้ง 3 บทความ (100%) ดังนี้


C. Tangnoi, N. Bundon, V. Timtong, and R. Waranusast, A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier,” Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013), Nakhon Pathom, Thailand, 28-29 March 2013, pp. 97-100.นายชัยณรงค์ แตงน้อย, นางสาวนันท์นภัส บุญดล, นายวสันต์ ทิมทอง (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 

P. Kowwannasri, A. Panpet, and R. Waranusast, Machine Learning Techniques for SET Index Prediction,” Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013), Nakhon Pathom, Thailand, 28-29 March 2013, pp. 105-108.


นายภาคภูมิ โค้ววรรณศรี, นางสาวอาภาภรณ์ พันธุ์เพชร (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 

A. Bang-ngoen, J. Thipakorn, and R. Waranusast, μSurface: A Tangible Interactive Music Score Editor Surface,” Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013), Nakhon Pathom, Thailand, 28-29 March 2013, pp. 141-144.


นายอริญชย์ บั้งเงิน, นางสาวจีราภา ทิพกรณ์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 

         นอกจากนี้บทความที่ส่งเข้าไปในงาน ยังได้รับเชิญให้ประกวด Software Innovation Contest ซึ่งนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล ดังนี้


 
รางวัลที่ 2 ประเภท Multimedia and Embedded Systems 


“μSurface: A Tangible Interactive Music Score Editor Surface”


นายอริญชย์ บั้งเงิน, นางสาวจีราภา ทิพกรณ์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์รางวัลที่ 3 ประเภท Intelligent Systems 


“A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier”


นายชัยณรงค์ แตงน้อย, นางสาวนันท์นภัส บุญดล, นายวสันต์ ทิมทอง (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์


  (จากผู้เข้าประกวด 28 กลุ่ม)

 Resource


    คลิปกลุ่ม “μSurface: A Tangible Interactive Music Score Editor Surface” (แบบมีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ)

    คลิปกลุ่ม “A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier” (แบบมีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ)    คลิปกลุ่ม “Machine Learning Techniques for SET Index Prediction,” (แบบมีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ)


ภาพบรรยากาศภายในงาน

 รายชื่อโปรเจคที่ได้รับรางวัลทั้งหมด


เพจเฟสบุ๊คของงาน

1
2
3
4
Next