โครงการ 5 ส ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 เมื่่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดทำโครงการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ัอม (5 ส)  ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ในภาควิชา ช่วยกันทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ