ประกันคุณภาพรอบสาม 22 เม.ย. 2556

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556
โดยการเยี่ยมชมคณะจาก รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์ และ ดร.วันชาติ นภาศรี