บรรยายพิเศษ TQF 23-30 เม.ย.56

ในวันที่ 23 - 30 เม.ย.56 ที่ผ่านมา ได้มีการบรรยายพิเศษ TQF ประกันคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องอาหารไพลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร