ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ประจำปี 2556

                ในวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ประจำปี  2556 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการกำจัดแคดเมียมออกจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อน

                ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา โดยทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการกำจัดแคดเมียมออกจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อน โดยใช้ดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมจาก อ.แม่สอด จ.ตากในการสาธิตและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางเลือกดังกล่าว

                อนึ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว อ.แม่สอด จ.ตากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนแคดเมียมในดินมานานกว่า 8 ปี และปัจจุบันไม่สามารถปลูกข้าวตามวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวบ้านได้เนื่องด้วยสารแคดเมียมจะถูกถ่ายเทจากดินสู่ข้าวและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ งานวิจัยของ ดร.ธนพล มีเป้าประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้อย่างปลอดภัยและกำจัดสารแคดเมียมที่รั่วไหลสู่ข้าวได้ออกจากดิน