[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง Green and Innovative Automation

วันที่ 21 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
Green and Innovative Automation
โดย ดร.กฤษณ์ จงสกฤษดิ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด