[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลัง

วันที่ 21 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลัง
โดย คุณชนวิช อนัคกุล
รองประธาน บริษัท นันทวัน (Thai Obayashi) จำกัด (มหาชน)