[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการวิจัยดำเนินงานด้าน Green Industries

วันที่ 21 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการวิจัยดำเนินงานด้าน Green Industries
โดย รศ.ดร. พีรยุทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษตรศาสตร์