[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง พลังงานไทยตอนนี้ อยู่ตรงไหน อนาคตเป็นอย่างไร ?

วันที่ 22 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
พลังงานไทยตอนนี้ อยู่ตรงไหน อนาคตเป็นอย่างไร ?
โดย คุณจิระภาพร ไหลมา ผอ.กองนโยบาลแยะแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน