[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับมาตรฐานการจัดระบบขนส่งที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับมาตรฐานการจัดระบบขนส่งที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก