[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง วิชาชีพ วิศวกร

วันที่ 22 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
วิชาชีพ วิศวกร
โดย นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วสท. 2554-2556 และ
รศ. วิชัย ฤกษ์ภูริทัต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์