[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย

วันที่ 23 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย
โดย ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.