[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษเรื่อง
การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย คุณชนาภัทร อุทัยทรัพย์ ปธ.โครงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเอื้ออาธร จ.พิจิตร