[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง หญ้าแฝกกำแพงมหัศจรรย์ / การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก / การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกด้านวัสดุวิศวกรรม / การประยุกต์ระบบหญ้าแฝก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำแพงมีชีวิตเพื่อการตรวจวัด ป้องกันและบำบัด พื้นที่ปนเปื้อน

วันที่ 23 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษ

1. หญ้าแฝกกำแพงมหัศจรรย์
โดย ดร.วีรชัย ณ นคร
ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์

2. การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
ในงานธรณีวิศวกรรม
โดย ดร.สุรพล สงวนแก้ว
ผอ.ส่วนธรณีวิศวกรรม สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

3. การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกด้านวัสดุวิศวกรรม
โยธาจากงานวิจัยสู่การใช้จริง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
รางวัลชนะเลิศงานวิจัย ด้านหญ้าแฝกระดับนานาชาติ The King of Thailand Vetiver Award

4. การประยุกต์ระบบหญ้าแฝก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำแพงมีชีวิตเพื่อการตรวจวัด ป้องกันและบำบัด พื้นที่ปนเปื้อน
โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร