[20th Anniversary] การบรรยายพิเศษเรื่อง วิศวกร SCG Chemical เล่าประสบการณ์สู่น้อง

วันที่ 23 พ.ค.56 การบรรยายพิเศษ วิศวกร SCG Chemical เล่าประสบการณ์สู่น้อง