การบรรยาย เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

        เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต การบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในทำงาน" ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรง   อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจากสถานที่จริง