การประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ได้มีการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล (ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง (กรรมการประเมินคุณภาพภายใน)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง (กรรมการประเมินคุณภาพภายใน)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรพร รักษ์งาร (กรรมการประเมินคุณภาพภายใน)
5. ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา (กรรมการสมทบ)
โดยผลการประเมิน มีผลดังนี้ ...

ผลประเมินทุกตัวบ่งชี้ทั้ง สกอ. ได้ 4.57 โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่แล้ว ที่เคยได้รับ คือ 4.34
ผลประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทั้ง สกอ.และ สมศ. ได้ 4.36  โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่แล้ว ที่เคยได้รับ คือ 4.09

1
2
Next