Mobile Unit หน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านพร้าว จ.พิษณุโลก 8-9 มิถุนายน 2556

ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 8 มิถุนายน 2556  
           ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร จำนวนมาใช้บริการ 78 คน
 วันที่ 9 มิถุนายน 2556 
         ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นวันที่สอง  จำนวนมาใช้บริการ 81 คน
กิจกรรมที่ทำ สอนและแนะนำภาคปฏิบัติการ
-          การใช้ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน เช่น ประแจไขควง กรรไกร สว่าน หินเจียร
-          งานฝึกฝีมือเบื้องต้น  เช่น งานเจาะรู งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด ต่างๆ
-          งานเชื่อมไฟฟ้า เช่น ฝึกภาคปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า
-          งานซ่อมบำรุงเครื่องมือจักรกลการเกษตรเบื้องต้น เช่น รถไถเดินตาม  คาดมือ : จอบ เสียม พลั่ว
-          งานซ่อมบำรุงเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ จักรยาน เช่น  เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ตั้งระบบเบรก(ฟรี)
-          งานซ่อมบำรุงเบื้องต้นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น  หม้อหุงข้าว พัดลม เตารีด
-          ฝึกสอนเทคนิคทักษะการขับขี่รถยนต์ขนาดเล็ก+ เกม์ต่าง  ๆ         

ผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2556   ครูช่าง 1 คน (นายประเทือง โมราราย) นิสิต  3 คน IE (โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร)
วันที่ 9 มิถุนายน 2556   ครูช่าง 1 คน (นายประเทือง โมราราย) นิสิต  5 คน IE (โรงเรียนบ้านพร้าว  จ.พิษณุโลก)