สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต และการควบคุมด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม