การประชุมเพื่อหารือแนวทาง ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2556
ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ ระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า”
เมื่อวันจันทร์ที่   11   มีนาคม 2556  เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร