การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ และเด็กกลุ่มเสี่ยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและจังหวัด  ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกClip VDO "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ต้นแบบการถักทอความร่วมมือสู่หลักประกันโอ­กาสทางการศึกษา

1
2
Next