บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2556 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ชมมหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ประสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
ปราสาทสี - ชมพูบันทายสรี - ล่องเลือโตเลสาบ
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อบุคลากรด้วยกัน

1
2
Next