แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบมาตรฐาน TQF

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏฎาคม 2556 12.00 - 13.00 น. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบมาตรฐาน TQF เรื่อง การชี้แจงเรื่อง ฟอร์ม มคอ.3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ