งานประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา

งานประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ป.ตรี ระบบรับตรง (โควต้า)
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556