อบรมโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติให้กับนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

    ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ และ ว่าที่ร้อยตรี ธานี  โกสุม  ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติให้กับนักเรียน
ณ อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี อาจารย์ธวัชชัย จันทร์บุตรสา อาจารย์ประจำงานพัตนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นผู้ช่วยดูแล และประสานงาน

1
2
3
Next