การประชุมวิชาการ งานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารอันตราย

การประชุมวิชาการ “งานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารอันตราย”
เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม2556 ณ ห้องประชุม QS3209 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดย Excellence Center for Sustainability of Health, Environment and Industry (สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/shei/shei2013/index.php