การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 20) ประจำปีการศึกษา 2556

การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 20) ประจำปีการศึกษา 2556
วันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม  2556 ณ ห้องประชุมโรงละคร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวลา    08.30-09.00 น.    ผู้ปกครองและนิสิตลงทะเบียนรับเอกสาร
                                          (หน้าห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ) 
เวลา    09.00-09.15 น.    กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง
                                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนำเสนอแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                          โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
เวลา    09.15-09.25 น.    การบรรยาย หัวข้อ
                                          -ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                          -แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการ
                                          -การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ และภาควิชาฯ
                                          -ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับคณะฯ
                                          โดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  (ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์)
เวลา    09.25-09.45 น.    การบรรยาย หัวข้อ
                                          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                                          -การลงทะเบียน   ค่าใช้จ่ายในการเรียน
                                          -ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
                                          โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ( ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล)
เวลา    09.45-10.05 น.    การบรรยาย หัวข้อ
                                          -กิจกรรมเสริมหลักสูตร , การฝึกงาน, ,วินัยนิสิต, การให้คำปรึกษา,  ทุนการศึกษา
                                          -กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สวัสดิการนิสิต
                                          -แนะนำอาชีพและศึกษาต่อ
                                          โดย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์)
เวลา    10.05-10.15 น.    การบรรยาย  หัวข้อ
                                          -การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                          โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.สรัณกร  เหมะวิบูลย์)
เวลา    10.15-10.25 น.    แนะนำการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า
                                          โดย นางสาวสุนันท์  ธาติ
เวลา    10.25 -11.00 น.   ประธานสโมสรนิสิตและประธานสาขาวิชานำผู้ปกครองและนิสิตเดินทางไปยัง
                                          ห้องบรรยายแต่ละสาขาวิชา
เวลา    11.00 -11.50 น.   นิสิตและผู้ปกครองเข้าฟังบรรยายแนะนำภาควิชาและพบคณาจารย์
                                          ณ  อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                          วิศวกรรมโยธา           ห้อง   EN 617  
                                          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ห้อง   EN 510    
                                          วิศวกรรมอุตสาหการ   ห้อง   EN 511  
                                          วิศวกรรมวัสดุ            ห้อง  EN 509  
                                          วิศวกรรมเคมี           ห้อง  EN 516
                                          วิศวกรรมเครื่องกล     ห้อง  EN 207
                                          วิศวกรรมไฟฟ้า          โรงละคร QS
                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โรงละคร QS
เวลา   11.50 - 12.00  น.  ผู้ปกครองซักถาม  ปิดการประชุม