ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการ 2556

ด้วย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจนสโตน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องเชียงคาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย   โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์   และนางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว ซึ่งมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 6 ทุน ทุนละ 35,000 บาท  รวมเป็นเงิน 210,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายพงศ์พิพัฒน์  ภิงคารวัฒน์  2.นายธวัชชัย  ชูศิลป์   3. นางสาวทิฆัมพร   ตันติพลาผล  4. นางสาวกาญจนา  ต๊ะแก้ว 5. นางสาวปราณปริยา   พุทธเนตร  6. นางสาวพุทธลักษณ์   โพธิ์แก้ว   พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมจำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 150,411  บาท  ให้กับชมรมวิศวะอาสา สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำโครงการห้องเรียน เขียนอ่าน สานฝัน ปันน้ำใจ  โดยมีประธานชมรมวิศวะอาสา  นายวิษณุ เชื้อปู่คง เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว