MOU กรมอุตุนิยมวิทยากับมหาวิทยาลัยนเรศวร

          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนา มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอุตุนิยมวิทยา 50 ปี กรุงเทพฯ

1
2
3
Next