โครงการ Gear Seed ตอน อยากรู้ต้องมาซี๊ด

              เมื่อวันที่ 3- 4 สิงหาคม 2556  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Gear Seed
ตอน อยากรู้ต้องมาซี๊ด   ณ  ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์      โดยได้รับเกียรติจาก   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฏา   สิมารักษ์  กล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 256 ในหัวข้อ “การแต่งการดีมีสัมมาคารวะ”  การบรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร    การบรรยายหัวข้อ  “ข้อมูลของงานสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร”     โดยเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  และการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมเอกสารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย นางสาวนันทวัน  ดีอินทร์  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   พร้อมทั้งกิจกรรม การประกวดดาวเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำผู้นำลีดเดอร์  ผู้นำเชียร์  กิจกรรมฐานชมรม กิจกรรมแนะนำแต่ละสาขาวิชา   กิจกรรมนันทนาการ   และการแสดงดนตรีของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next