โครงการห้องเรียน เขียนอ่าน สานฝัน ปันน้ำใจ ชมรมวิศวะอาสา

 โครงการห้องเรียน เขียนอ่าน สานฝัน ปันน้ำใจ 
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556  และวันที่ 1-7 สิงหาคม 2556  ชมรมวิศวะอาสา สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการห้องเรียน เขียนอ่านสานฝัน ปันน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านวังกร่าง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาส  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งได้สร้างห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง  สร้างเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 26 ตัว 

ซึ่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีกิจกรรมให้ความรู้โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ออกค่ายร่วมกับชมรมวิศวะอาสา ดังนี้

-บรรยายเรื่องการจัดการขยะ โดย อาจารย์วรางค์ลักษณ์   ซ่อนกลิ่น

-บรรยายเรื่องปุ๋ยชีวภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภา หอมหวน

-การตรวจฟันและให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน โดยนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

-การให้ความรู้เกี่ยวกับยาและเพศสัมพันธ์ โดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

อีกทั้งยังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน เช่น สนามเด็กเล่น ทาสี  ซ่อมแซมภายในบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมนันทนาการ ร้องเพลง และเล่นกีฬาหลังเลิกงานกับเด็กนักเรียนและคนในชุมชน  

โดยในวันสุดท้ายของโครงการ  ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์ ส่งมอบห้องเรียนดังกล่าวให้กับโรงเรียน