โครงการขัดเกลาเกียร์ว่าง (กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์)

                    ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการขัดเกลาเกียร์ว่าง  (รับน้องใหม่และประชุมเชียร์) ในวันที่ 9  – 26 สิงหาคม 2556 ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในวันที่ 9 สิงหาคม  2556 ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  โดยมีคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว  ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง อันนำไปสู่ความรัก  ความสามัคคี และความภาคภูมิใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติ  มีจิตสำนึกที่ดี  การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจต่อผู้อื่น การปรับตัว อันก่อให้เกิดการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่สอนน้องร้องเพลงคณะ มหาวิทยาลัย ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ การให้ความรู้ ประสบการณ์จากรุ่นพี่และศิษย์เก่า  กิจกรรมนันทนาการให้กับนิสิตใหม่ และทำให้ผู้จัดกิจกรรม สโมสรนิสิต ผู้นำวินัย ผู้นำเชียร์ ผู้นำนันทนาการ ผู้นำพยาบาล ผู้นำลีดเดอร์ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมในเรื่องการวางแผน  การทำงานเป็นทีม  ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ฯลฯ   ซึ่งก่อนจะจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่   ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการอบรมผู้นำแต่ละด้านเพื่อประชุมจัดทำแผน Action Plan ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม EN 617 และห้อง EN 205 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยได้รับคำแนะนำจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ ในการปรับแก้ไขวัตถุประสงค์และให้คำแนะนำแก่ผู้นำนิสิตในจัดกิจกรรมและการจัดทำ Action Plan ของผู้นำแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการและคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตใหม่เป็นหลัก

1
2
Next