วิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer

                                  เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556    สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer)  ณ  ลานกิจกรรมตึกอาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา   สิมารักษ์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวสุนิษา  แสนศรี  ประธานสโมสรนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ      ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า  พระมหาชุมพล ปภากรโล  เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี และเจ้าอาวาสวัดสกัดน้ำมัน มาบรรยายธรรม เน้นหัวข้อ “การแต่งกายดีมีสัมมาคารวะ”   คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องอื่นๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในสังคม  การสวดมนต์และการนั่งสมาธิ   ฯลฯ  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย นายอนวัช  มีเคลือบ กิจกรรมการเขียนเรียงความ เกี่ยวกับก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย การดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย มุมมองชีวิตของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับรั้วมหาวิทยาลัย ปัญหาที่พบ สิ่งที่ต้องการ  ความฝันที่อยากเป็น และจะเป็นอย่างไร  กิจกรรมนันทนาการ และการมอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1
2
3
Next