อบรมสัมมนาผู้นำเกียร์นเรศวร

          เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2556  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำเกียร์นเรศวร ณ ห้องประชุม EN  617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ประธานสโมสรนิสิต ประธานชมรมวิชาการ ประธานชมรมวิศวะอาสา ประธานชมรมสิ่งประดิษฐ์ ประธานชมรมดนตรีสากล ประธานชมรม Computer & IT ประธานชมรมโรบอท  ประธานชมรมยานยนต์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตและคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่ออบรมให้ความรู้ และระดมความคิดเห็นของชมรม ดังนี้
วันที่ 7  กันยายน 2556 เข้าฟังบรรยายหัวข้อ ดังนี้

-ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดโครงการ

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อาจารย์ภาณุพงศ์  สอนคม)

  -แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ 

โดย หัวหน้างานการเงินและพัสดุ  (คุณอัมพรรัตน์  เหม็นแดง)

-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าวัสดุในโครงการ

โดย นักวิชาการพัสดุ (คุณมณีรัตน์   สีเขียว)

-ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดโครงการ

โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์)

วันที่ 8 กันยายน 2556

การระดมความคิดเห็นในการเขียนวัตถุประสงค์ของชมรม สโมสรนิสิต และการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรม สโมสรนิสิต ข้อเสนอแนะต่างๆ และการนำเสนอวัตถุประสงค์และโครงการของชมรม โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดโครงการ และมอบของรางวัลให้กับชมรมที่นำเสนอดี  อีกทั้งมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คอยให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ชมรมและสโมสรนิสิตในโครงการดังกล่าว 

 

1
2
Next