กิจกรรม 5 ส

             เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556   สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ 5 ส

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยได้เชิญอาจารย์วิสาข์  เจ่าสกุล  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ  สร้างนิสัย)  
ให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  หลังจากฟังการบรรยายเสร็จได้แบ่งงานกันทำความสะอาดลาน้ำพุ และรอบๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์


 













































1
2
3
Next