ประชุม MOU กับ สภาอุตสาหกรรมพิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ในวันอังคารที 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป