การนำเสนอและประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับชมรม

                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์      ได้กำหนดให้สโมสรนิสิต   ชมรมวิชาการ ชมรมวิศวะอาสา ชมรมสิ่งประดิษฐ์  ชมรมดนตรีสากล  ชมรม Computer & IT ชมรมโรบอท  ชมรมยานยนต์  และชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มานำเสนอโครงการที่จะจัดทำในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557)   โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการจัดสรรงบประมาณให้กับชมรม และมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตร่วมฟังการนำเสนอของชมรม       และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับชมรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม –ธันวาคม 2556 ดังนี้  

1.ชมรมวิชาการ 25,000 บาท

2.ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  5,000 บาท

3.ชมรมยานยนต์ 20,000 บาท

4.ชมรมโรบอท 25,000 บาท

5.ชมรมดนตรีสากล           5,000 บาท

6.ชมรมComputer & IT 20,000 บาท

7.ชมรมสิ่งประดิษฐ์        10,000 บาท

8.ชมรมวิศวะอาสา        20,000 บาท

รวมทั้งสิ้น             130,000         บาท

และจะจัดสรรงบประมาณให้ชมรมอีกครั้งสำหรับจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม –กันยายน 2557   อีกทั้งยังมอบของรางวัลให้ชมรมที่มานำเสนอในวันดังกล่าว