วิศวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผนังกั้นน้ำพัง 30 กันยายน 2556

         เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายน 2556 หมู่ที่ 5 ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสบปัญหาอุทกภัยผนังกั้นน้ำพัง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณหมู่บ้านและแถบพื้นที่ทำการเกษตร ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
         อาจารย์ประเมือง โมราราย และอาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง รวมทั้งนิสิตชมรมวิศวอาสา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสัตว์ และสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และช่วยบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย