สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED)

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก ได้เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED) อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เพื่อศึกษาระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแสงอาทิตย์ และการควบคุมการจ่าย และเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์