ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ต.ค.56

การประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 36
ครั้งที่ 2 / สมัยที่ 36
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next