งานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (11-11-2013)

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียนรับป้ายชื่อ พร้อมสูจิบัตร ณ  อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
09.00 - 09.30 น.    ชมการแสดง นาฏศิลป์ประยุกต์ จากชมรมล้านนา ณ  อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
09.30 – 10.00 น.    กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย ผศ.ศิษฎา  สิมารักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
กล่าวเปิดโครงการ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ณ  อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.00 – 12.00 น.    ประธานในพิธี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา
ชมบูธภายในงาน ณ  อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.00 – 16.00 น.    การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง วิศวกรไทยสู่อาเซียน ณ  โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (QS)

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
09.00 – 16.00 น.    ลงทะเบียน และแข่งขันตอบปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์                
ชั้น 7 ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13.00 – 16.00 น.    ลงทะเบียน และแข่งขันตอบปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์                
ชั้น 7 ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แข่งขันเกมส์ทางวิชาการ
08.00 – 16.00 น.    แข่งขันจรวดขวดน้ำ  ณ สนามฟุตบอล 1 หน้าอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา+เครื่องกล
08.00 – 16.00 น.    แข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
(Shop EE) ประกอบสะพานไม้ไอศกรีม
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา
(Shop CE) แข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม

1
2
Next