งานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (12-11-2013)

08.00 น. เป็นต้นไป    ลงทะเบียน  บริเวณหน้างานของแต่ละกิจกรรม   
08.00 – 12.00 น.      แข่งขันโยนไข่  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN) ห้อง EN 512 ประกอบไข่สำหรับโยน
        แข่งขันบริเวณโยนไข่ช่องลมระหว่างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

08.00 – 12.00 น.        แข่งขันรถบรรทุกไข่     ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN)
       ห้อง EN 514 ประกอบรถบรรทุกไข่ แข่งขันรถบรรทุกไข่ใต้อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
13.00 – 16.00 น.    พิธีปิด + มอบรางวัลการแข่งขัน     ณ  อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
3
Next