โครงการปัจฉิมนิเทศนิสตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 17) ประจำปีการศึกษา 2556

        เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 17)
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ดังนี้
       -กล่าวเปิดโครงการ โดย ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์
       -อบรมบุคลิกภาพในการสมัครงาน โดยวิทยากรพิเศษ  คุณวิไล  พึ่งผล
       -ฟังบรรยาย "คำเตือนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน"  โดยวิทยากรพิเศษ คุณพิทยา
ธนวณิชย์กุล  ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา  รุ่นที่ี 1
       -ฟังเสวนา "คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิศวกรที่ภาคอุตสาหกรรมประสงค์"  โดยวิทยากรพิเศษ
สภาอุตสาหกรรม   จังหวัดพิษณุโลก    คุณวันชัย   จิตตมานนท์กุล  ประธานอาวุโส  
และคุณสิงห์    พงษ์สุทธิ์   ประธานผู้ก่อตั้ง
       -ฟังบรรยาย ข้อคิดจากหัวหน้ภาควิศวกรรมเครื่องกล โดยวิทยากรพิเศษ  ผศ.ดร.อนันต์ชัย  อยู่แก้ว
และ ผศ.ดร.ขวัญชัย  ไกรทอง
       -ฟังบรรยาย ข้อคิดจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิทยากรพิเศษ ดร.ภาณุ  บูรณจารุกร
       -ฟังบรรยาย  ข้อคิดจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  โดยวิทยากรพิเศษ
ผศ.ดร.อัครพันธ์   วงศ์กังแห
       -ฟังบรรยาย ข้อคิดจากหัวหน้าภควิชาวิศวกรรมโยธา    โดยวิทยากรพิเศษ  ผศ.ดร.สสิกรณณ์  
เหลืองวิชชเจริญ    
ปิดโครงการและรับไดอารี่


1
2
Next