การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง Recent computational structural mechanics of infrastructure and offshore structures in Korea

เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง Slope 3 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้จัด
การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “Recent computational structural mechanics of infrastructure and offshore structures in Korea” โดย Prof. Kim Ki Du บรรยายเรื่อง “Recent Computational Structural Mechanics of Infrastructure and Offshore Structures in Korea” 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ด้วยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง มีแนวทางการวิจัยด้าน computational mechanic in civil engineering ดังนั้นในการนี้จึงได้เชิญศาตราจารย์ Kim Ki-Du จากภาควิชา Civil and Environmental System Engineering แห่งมหาวิทยาลัยคอนกุก (Konkuk University) ประเทศเกาหลี ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยในด้านดังกล่าวมากกว่า 30ปี มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Recent computational structural mechanics of infrastructure and offshore structures in Korea”  ซึ่งเป็นหัวข้องานวิจัยที่รัฐบาลเกาหลีกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ และเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยในต่างประเทศให้แก่นิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยคอนกุกและมหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคต

//
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
// Excellent Center for Road and Railway Innovation