โครงการอบรมการจัดดอกไม้และการผูกผ้า 2 -3 พฤศจิกายน และ 9-10 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 2 -3 พฤศจิกายน และ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  ได้จัดโครงการอบรมการจัดดอกไม้และการผูกผ้าขึ้น ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้ การเลือกซื้อ การดูแลรักษาดอกไม้สด รวมทั้งสามารถจัดดอกไม้สด และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ ได้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่คณะ ฯ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 ฯ และมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน