โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

                เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัปดาห์งานของนายช่าง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร    โดย ผศ.ศิษฎา   สิมารักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึุกให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์   ดังนี้
                1.สำนักทางหลวงที่ 4 พิษณุโลก สนับสนุนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รับนิสิตเข้าฝึกงานเป็นประจำ
ทุกปี สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการทดลองและวัสดุ
                2.บริษัท อาซีฟา จำกัด จัดบุคลากรมาบรรยายทางวิชาการให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่าง ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี
                3.มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2539 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 17 ปี
                4.บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สนับสุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11ปี
                5.บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 2 ปี
                6.บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 3 ปี
                7.บริษัท นันทวัน จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 4 ปี
                8.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบันรวมระยะเวลา 6 ปี
                จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการ จำนวน 40 บริษัท ที่มารับสมัุครงาน และมอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการที่มารับสมัครฯ

1
2
3
Next