บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ส่งบุคลากร    จำนวน 3  คน  คือ    นางสาวนันทวัน    ดีอินทร์     นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม      นายนิรันดร      กาบบัว         เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ วิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันดังกล่าว