งานประชุมบุคลากรท้ายปี 2556

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556 ...
สรุปการทำงานในปีที่ผ่านมาและวางเป้าหมายในปีต่อไป โดย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next