การประชุมพิจารณาความก้าวหน้า โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่
วันที่ 26 ธันวาคม 2556