ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน (ปี 4)

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 4 (รหัส 53)  ณ ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฏา    สิมารักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ   กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต   รวมทั้งบรรยาย หัวข้อ “เกณฑ์การประเมิน” และ  “การจัดทำรายงานการฝึกงาน”   และแยกย้ายฟังการบรรยายของภาควิชาฯ หัวข้อ “บุคลิกภพและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานของนิสิตฝึกงาน และ ประสบการณ์ปัญหาที่พบในการฝึกงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา” และเรื่องอี่นๆที่จะแจ้งให้นิสิตทราบของภาควิชาฯ ดังนี้ 
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                 บรรยาย โดย ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                 บรรยาย โดยอาจารย์อำพล เตโชวาณิชย์

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 บรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

-ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                 บรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                 บรรยาย โดย  อาจารย์ วิสาข์  เจ่าสกุล
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ                 บรรยาย โดย อาจารย์กฤษณา พลูสวัสดิ์

-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                 บรรยาย โดย ดร.นพวรรณ โม้ทอง